ข่าวสาร

มอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
มอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง ร้อยเอ็ด และนครศรีธรรมราช
มอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สำรวจพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการติดตั้งตาข่ายป้องกันและกำจัดแมลง Olyset Pro
มิราคุน เทคโนโลยีใหม่ในการกำจัดแมลง