บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการติดตั้งตาข่ายป้องกันและกำจัดแมลง Olyset Pro

บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการติดตั้งตาข่ายป้องกันและกำจัดแมลง Olyset Pro โดยติดตั้งเป็นมุ้งประตูและหน้าต่าง ให้แก่ศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนโมราวรรณ 1

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนริมทางรถไฟ

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนกำนันวิจิตร

4. ศูนย์เด็กปฐมวัย แฟลต 10 ดินแดง

5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนสุโขทัย ซอย 9

เนื่องจากศูนย์เด็กเล็กทั้ง 6 แห่งเปิดรับเด็กๆเข้าดูแลในช่วงเวลาตั้งแต่ 07.00-15.00 น. เด็กๆจึงใช้เวลาทำกิจกรรมและนอนพักกลางวันอยู่ภายในศูนย์ฯ ด้วยสภาพแวดล้อมต่างๆ ยุงจึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเด็กๆ ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญข้อนี้ จึงได้ดำเนินการติดตั้ง Olyset Pro เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคติดต่ออันเกิดจากยุงในแก่เด็กๆในพื้นที่ โดยติดตั้งแล้วเสร็จทุกศูนย์ฯตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา