มอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินการมอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ในแหล่งระบาดของโรคไข้เลือดออกต่อไป