มอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในช่วงเดือน กันยายน 2563 ถึง ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ซูมิโตโม เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้ามอบมุ้งกันยุง Olyset Net ให้แก่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง ร้อยเอ็ด และนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ประชานชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 กันยายน 2563

2. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง วันที่ 22 กันยายน 2563

3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 30 กันยายน 2563

4. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 15 ตุลาคม 2563