ผลิตภัณฑ์

เว็นเดทต้า ไนโตร

หมวดหมู่:
รายละเอียด

ด้วยประสิทธิภาพของสารสำคัญสองชนิดทำให้ เว็นเดทต้า ไนโตร เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการแมลงสาบที่มีความต้านทานต่อ สารเคมี อันเกิดจากการใช้สารเคมีชนิดเดียวซ้ำ ๆ เหยื่อส่วนใหญ่ออกฤทธ์ใินการ “ดึงดูดและฆ่า” แต่ เว็นเดทต้า ไนโตร ให้ ทางเลือกใหม่ในการกำจัดแมลงสาบ ด้วยวิธใีนการออกฤทธ์ถิึง 3 ขั้นตอน

สารดึงดูดอย่างสูง
ด้วยเหยื่ออาหารที่อร่อย ดึงดูดให้แมลงสาบเข้ามากินเหยื่อได้มาก

ออกฤทธิ์เร็ว
โคลไทอะนิดิน สาระสำคัญชนิดไม่ขับไล่ มีประสิทธิภาพสูงที่สามารถฆ่าแมลงสาบให้ตายได้อย่างรวดเร็ว

ขยายการควบคุมได้ต่อเนื่อง
ไพริพรอกซิเฟน เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโต ยับยั้งการลอกคราบของแมลง ป้ องกันการเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยที่ สมบูรณ์ ทำให้แมลงสาบตัวเมียเป็นหมัน จึงถือเป็นการคุมกำเนิด ลดประชากรแมลงสาบที่อาจเกิดขึ้นมาใหม่ ยับยั้งการ กลับมาระบาดใหม่ได้อย่างสิ้นเชิง

แมลงเป้าหมาย

อ่านฉลากก่อนใช้งาน

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กปศ. 02 04 64 0231